Екологічна безпека

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

  1. Мета: набуття знань та практичних вмінь з оцінки: рівнів екологічної безпеки, основних закономірностей, що визначають рівень екологічної безпеки територій, акваторій, промислових зон, міст тощо; ознайомлення з методами моделювання та прогнозування екологічних небезпек.
  1. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно.

  Спеціальні (фахові, предметні) оволодіння знаннями щодо екологічних надзвичайних ситуацій (типів, схем формування, заходів попередження й подолання, причин виникнення, шляхів розв’язання), природи їх виникнення та впливу на навколишнє середовище й людину, ролі галузей господарства у виникненні екологічних проблем, екологічних наслідків воєнних дій, методології аналізу та оцінки ризику; навички управління інформацією про причини виникнення, масштаби, можливі наслідки та шляхи подолання надзвичайних екологічних ситуацій природного та антропогенного походження.

  1. Зміст навчальної дисципліни:

 Лекції

Тема 1. Загальні положення дисципліни «Екологічна безпека». Основні поняття та визначення

Тема 2. Класифікація надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Небезпечні геологічні явища

Тема 3. Надзвичайні ситуації природного характеру. Гідрологічні надзвичайні ситуації. Метеорологічні небезпечні явища

Тема 4. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: аварії і катастрофи. Виробничі аварії

Тема 5. Надзвичайні ситуації терористичного походження. Екологічна безпека військових дій.

Тема 6. Хімічна безпека як елемент національної безпеки

Тема 7. Міжнародна екологічна безпека в контексті інноваційного та стійкого розвитку

Тема 8. Визначення стратегії стійкого розвитку. Національні екосистеми та ресурсні

Тема 9. Основні методи якісної і кількісної оцінки рівня промислової та екологічної безпеки

Тема 10. Екологічна складова української політики й безпеки

 Практичні заняття:

Тема 1. Загальні положення дисципліни «Екологічна безпека». Основні поняття та визначення

Тема 2. Класифікація надзвичайних ситуацій. Надзвичайні ситуації природного характеру. Небезпечні геологічні явища

Тема 3. Надзвичайні ситуації природного характеру. Гідрологічні надзвичайні ситуації. Метеорологічні небезпечні явища

Тема 4. Надзвичайні ситуації техногенного характеру: аварії і катастрофи. Виробничі аварії

Тема 5. Надзвичайні ситуації терористичного походження. Екологічна безпека військових дій.

Тема 6. Хімічна безпека як елемент національної безпеки

Тема 7. Міжнародна екологічна безпека в контексті інноваційного та стійкого розвитку

Тема 8. Визначення стратегії стійкого розвитку. Національні екосистеми та ресурсні

Тема 9. Основні методи якісної і кількісної оцінки рівня промислової та екологічної безпеки

Тема 10. Екологічна складова української політики й безпеки

  1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції – 20 години, практичні – 20 годин, самостійна робота – 80 години.
  2. Форма підсумкового контролю: залік

Перелік літератури

  1. Буравльов Є. П. Основи сучасної екологічної безпеки. — К.,2000. — 236 с.
  2. Буравльов Є. П. Безпека навколишнього середовища. — К.,2004. — 320 с.

3 . Малишко М. І. Основи екологічного права України. — К.:МАУП, 1999. — 52с.

4 . Гайченко В. А., Коваль Г. М., Буравльов Є. П. Основи безпеки життєдіяльності людини. — К.: МАУП. — 2006. — 43 5 с.

  1. Екологія і закон/ За ред. В. І. Андрійцева. — К.: Юринком Інтер,1997. — Т. 2.
  2. Дробноход М. І., Вольвач Ф. В., Дрюканов В. Г. та ін. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. — К., 2002. — 104 с.