Екологія людини

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

  1. Мета: вивчення взає­модії людського організму і людської популяції з середовищем їх існування як цілісної системи, причин та наслідків негативного впливу хімічних, фізичних, біологічних та кліматичних природних та антропогенних факторів на здоров’я людини, а також формування знань щодо оптимального існування людини в екологічно безпечному навколишньому середовищі та збереження генофонду людської популяції.
  1. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності: навички управління інформацією про причини виникнення, масштаби, можливі наслідки та шляхи подолання сучасної кризи у взаємовідносинах між людиною, суспільством у цілому та навколишнім середовищем.

   Спеціальні (фахові, предметні) оволодіння знаннями щодо ролі та наслідків антропогенної дії на живу природу і оточуюче людину середовище, рівнів взаємовідносин між людиною і середовищем її існування (клітина та середовище; тканина та середовище; органи (системи людини) та середовище; організм і середовище; соціуми людей (мікро- та макро популяції) та середовище (структура і функції, взаємодія ними,  хвороби), особливості впливу екологічних факторів навколишнього середовища, змін у стані здоров’я  населення  у зв’язку із забрудненням довкілля, адаптаційних можливостей людини  до впливу стресогенних чинників.

  1. Зміст навчальної дисципліни:

Лекції

Змістовий модуль 1. Людина і Всесвіт

Тема 1. Екологія людини як наука.

Тема 2. Людина і Всесвіт. Сучасне бачення будови Всесвіту.

Тема 3. Людина як косфмопланетарний феномен.

Тема 4. Вплив фізичних параметрів, будови Землі, процесів її внутрішньої геодинаміки на людський організм.

Тема 5. Біохімія людського організму.

Змістовий модуль 2. Вплив на людину екологічних факторів

Тема 6. Вплив на людину природних екологічних факторів.

Тема 7. Вплив на людину антропогенних екологічних факторів. Фізичні фактори негативного впливу на людину.

Тема 8. Хімічні фактори забруднення довкілля.

Змістовий модуль 3. Навколишнє середовище і здоров’я людини

Тема 9. Екологічні фактори здоров’я людини. Адаптація до стресових чинників.

Тема 10. Еколого-демографічний стан людства. Основні стратегеми виживання людської цивілізації в умовах екологічної кризи.

  1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції –20 годин, годин – 20 практичних , 80 годин самостійна робота.
  2. Форма підсумкового контролю: залік.

        Перелік основної літератури

Залеський І.І., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2005. – 288 с.

Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навчальний посібник / За ред. Н.В.Кочубей. – Суми: ВТД «Університетська книга»; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005. – 394 с.

Некос А.Н., Багрова Л.О., Клименко М.О. Екологія людини: Підручник. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 336 с.

Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек : учебник – М.: 2000, 320 с.