ЛАБОРАТОРІЯ ХІМІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАВЧАЛЬНУ ЛАБОРАТОРІЮ ХІМІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ

КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ПРИРОДНИЧОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 1.Загальні положення

1.1. Навчальна лабораторія хімії та екології є структурним навчальним підрозділом кафедри екології природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, яка створюється для організації та проведення навчальних занять, під час яких студент під керівництвом викладача особисто проводить експерименти з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у галузі природничих наук.

1.2. Лабораторія створюється, реорганізовується та ліквідовується наказами ректора університету.

1.3. У своїй діяльності Лабораторія керується нормативно-правовими документами України у галузі науки та освіти, Статутом Університету, наказами, розпорядженнями ректора, Положенням про кафедру та цим Положенням.

1.4. Положення про Лабораторію, а також зміни та доповнення до нього ініціюються завідувачем лабораторії, його зміст погоджується із завідувачем кафедри екології, проректором з науково-педагогічної роботи та затверджується наказом ректора університету.

1.5. Лабораторія є підрозділом кафедри екології природничого факультету і підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри.                                                                                         

1.6. Керівництво Лабораторією здійснює завідувач Лабораторії, на посаду якого наказом ректора за поданням завідувача кафедри екології та погодженням з деканом природничого факультету  призначається особа, що має повну вищу освіту, володіє необхідними знаннями та навичками. Інші вимоги до завідувача лабораторії, його обов’язки та права визначаються відповідною посадовою інструкцією.

1.7. Порядок призначення на посаду завідувача Лабораторії, а також звільнення здійснюється наказом ректора за поданням завідувача кафедри екології. У зв’язку з відсутністю через відпустку, хворобу тощо обов’язки завідувача Лабораторії виконує старший лаборант кафедри екології.

1.8. Призначення та звільнення працівників Лабораторії здійснюється наказом ректора за поданням завідувача кафедри екології та за погодженням з деканом природничого факультету.                                                      

  1. Завдання Лабораторії

До завдань Лабораторії відносяться такі:

2.1. Забезпечення студентів та слухачів університету робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням, методичною та довідковою літературою.

2.2. Систематичне оновлення та удосконалення навчально-лабораторної бази лабораторії, технічних засобів навчання освітнього процесу.

2.3. Консультації й технічна допомога працівникам кафедри екології, аспірантам і студентам щодо використання обладнання лабораторії з метою навчальної та наукової роботи.

2.4. Проведення передбачених чинними законодавчими і нормативними актами інструктажів з охорони праці.

  1. Функції Лабораторії

Основними функціями навчальної лабораторії є:

3.1. Забезпечення проведення згідно із затвердженими навчальними планами лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою екології.

3.2. Поліпшення якості освітнього процесу та активна участь співробітників Лабораторії у виховній роботі зі студентами.

3.3. Створення всім учасникам освітнього процесу відповідних умов праці за  вимогами чинних законодавчих та нормативних актів.

3.4. Ведення та збереження документації Лабораторії.                                                                           

  1. Організація роботи

6.1. Організація роботи Лабораторії здійснюється у встановленому порядку відповідно до розкладу навчальних занять студентів, затвердженого на поточний семестр навчального року, та згідно з чинним трудовим законодавством.

6.2 Протягом семестру працівники Лабораторії надають інформацію про свою діяльність завідувачу кафедри екології.

6.3. Приміщення Лабораторії та допоміжні приміщення відповідно до специфіки обладнуються: витяжною шафою, секційними шафами для збереження приладів, посуду, інструментів та навчально-наочного обладнання, засобами безпеки охорони праці.

6.4. Лабораторія забезпечується: куточками з охорони праці та пожежної безпеки; аптечкою з набором медикаментів для надання першої медичної допомоги; первинними засобами пожежогасіння.

  1. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами університету

Взаємовідносини будуються:

7.1. З кафедрою екології, до структури якої входить лабораторія, з метою реалізації навчальних програм дисциплін природничого циклу та участі у виховній роботі зі студентами.

7.2. З навчально-методичним відділом, структурними підрозділами природничого факультету, університету, з метою забезпечення єдиного підходу в реалізації освітнього процесу з циклу споріднених дисциплін, виявленні і реалізації міждисциплінарних зв’язків, обміну досвідом, спільного використання навчальної бази тощо.

7.3. З іншими структурними підрозділами університету з метою покращення організації та забезпечення освітнього процесу.