Екосистемологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

«ЕКОСИСТЕМОЛОГІЯ»

 1. Метою викладання навчальної дисципліни “Екотрофологія” є вивчення основ вчення про екосистеми, знайомстві з їх структурою, функціонуванням, обміном речовини та енергії, різноманіттям екосистем світу, уявленням про екологічні ніші, закономірностями сукцесій та з антропогенною трансформацією  природних систем. 
 2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

 Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові, предметні) оволодіння принципами системного підходу до вивчення проблем екосистем та управління ними.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

 Лекції

Змістовий модуль 1. Теоретико-концептуальні аспекти екосистемології

Тема 1: Основи системного підходу. Основні принципи і концепції системології.  Екосистема – об’єкт вивчення. Екосистемний рівень організації живого. Екосистемологія – фундаментальна область знання. Екологія і екосистемологія. Екосистемологія: об’єкт, предмет, методи, закони. Структура екосистемології і її місце в системі наук.

Тема 2: Поняття екологічна система. Біогеоценоз. Визначення екосистема. Визначення біогеоценоз. Системи екологічні та соціоекологічні. Штучні екосистеми.

Тема 3. Історія формування екосистемології. Праці В.В. Докучаєва, Г.Ф. Морозова, В.М. Сукачова,  Тенслі, Ю. Одума, Уітеккера, М.Ф. Реймерса, О.В. Гілярова, Бельгарда, Г.О. Білявського, В.М. Бровдія, Р.С.Фурдуя, М.А. Голубця, А.П. Травлеєва, Н.В Диліса та іншіх.

Тема 4. Структура екологічних систем. Абіотичне середовище (біотоп), біотичне середовище (біоценоз), продуценти, консументи, редуценти. Потоки речовини й енергії: харчові ланцюги (пасовищні та детритні), трофічні рівні.

Тема 5. Енергетика екосистем. Зв’язки в екологічній системі. Промениста енергія. Хімічна енергія. Теплова енергія. Механічна енергія. Антропогенна енергія Зовнішні зв’язки. Внутрішні зв’язки. Горизонтальні зв’язки. Вертикальні зв’язки. Біотичні зв’язки: трофічні, топічні, форичні, фабричні. Абіотичні зв’язки. Антропогенні зв’язки.

 

Змістовий модуль 2. Проблеми управління та охорони екосистем.

Тема 1: Класифікація екологічних систем.  Консорційні екосистеми, парцелярні екосистеми, біогеоценозні екосистеми, ландшафтні екосистеми, провінційні екосистеми, біомні екосистеми, субстратні екосистеми, біосфера.

Тема 2: Властивості неприродних елементів екологічних систем. Штучні хімічні сполуки. Речовини та матеріали. Селекційні рослини та тварини. Будівельні споруди. Машини та механізми. Шляхи сполучення. Засоби зв’язку. Інші штучні елементи екологічних систем створені людською діяльністю, які відповідають вимогам до найнижчого ієрархічного рівня складових системи.

Тема 3: Властивості підсистемних угруповань екологічних систем. Грунтово-географічне районування. Грунтово-біокліматичний пояс. Грунтово-біокліматична область. Ґрунтова зона. Ґрунтова підзона. Ґрунтова провінція. Ґрунтовий округ. Біотичні угруповання. Популяція. Гомеостаз популяції. Віковий спектр. Гетерогенність. Біологічна продуктивність. Штучні утворення. Промисловість. Енергетика. Аграрне виробництво. Комунальне господарство. Транспорт.

Тема 4. Антропогенний вплив на екосистеми. Людина і біосфера. Сільськогосподарське освоєння і агроекосистеми. Урбанізація і урбоекосистеми. Водні екосистеми. Деформація локальних природних екосистем. Деформація регіональних природних екосистем. Деформація глобальних природних екосистем. Кількісна оцінка антропогенного впливу.

Тема 5. Охорона екосистем та проблеми управління екологічними процесами. Екологічні основи охорони природи. Природоохоронні території та об’єкти. Екологічний потенціал. Принципи управління екологічними системами.

 Практичні заняття:

 Змістовий модуль 1. Теоретико-концептуальні аспекти екосистемології

Тема 1: Основи системного підходу.

Тема 2: Поняття екологічна система. Біогеоценоз.

Тема 3. Історія формування екосистемології.

Тема 4. Структура екологічних систем.

Тема 5. Енергетика екосистем. Зв’язки в екологічній системі.

 Змістовий модуль 2. Проблеми управління та охорони екосистем.

Тема 1: Класифікація екологічних систем.  

Тема 2: Властивості неприродних елементів екологічних систем.

Тема 3: Властивості підсистемних угруповань екологічних систем.

Тема 4. Антропогенний вплив на екосистеми.

Тема 5. Охорона екосистем та проблеми управління екологічними процесами.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції – 20 годин, 20 годин – практичних, 80 годин самостійна робота.
 2. Форма підсумкового контролю: екзамен.
 3. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Федорчук Іван Вікторович, кандидат біологічних наук, доцент

 1. Перелік основної літератури
 2. Голубець M.A. Екосистемологiя. – Львів: Поллі, 2000. – 316 с.
 3. Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 271 с.
 4. Кучерявий В.П. Екологія. –Львів: Світ, 2001. 500 с.
 5. Дерій С.І. Основи екології / С.І. Дерій, В.О. Ілюха. // К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2000. — 200 с.
 6. ДжигирейB.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. — 4-е вид., випр. і доп. / B.C. Джигирей. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. — 319 с.
 7. Потіш А.Ф. Екологія: основи теорії і практикум / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоз- децький, З.Я. Козак. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 328 с.