Основи екології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 1. Мета: сформувати у студентів сучасне уявлення про загальну екологію як взаємодію організмів і середовища, її історію та перспективи розвитку, необхідність раціонального використання природних ресурсів і зменшення негативного антропогенного тиску на довкілля.
 1. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

  Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно.

 Спеціальні (фахові, предметні) навички управління інформацією про причини виникнення, масштаби, можливі наслідки та шляхи подолання сучасної кризи у взаємовідносинах між суспільством та навколишнім середовищем; оволодіння основами будови і функціонування екосистем, сучасного стану біосфери, екологічними принципами раціонального природокористування; уявленням про можливості основи біопродуктивності біосфери, процесів відтворення харчових ресурсів людства.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

 Змістовий модуль 1. Біоекологія.

Тема 1: Теоретичні основи екології.

Тема 2: Біосфера – середовище життя людини.

Змістовий модуль 2. Охорона природи.

Тема 3: Охорона водного середовища.

Тема 4: Охорона повітряного середовища.

Тема 5: Земельні ресурси. Охорона земних надр та проблеми енергетики.

Тема 6: Проблеми охорони рослинних і тваринних ресурсів.

Тема 7: Екологічні катастрофи.

Практичні:

Тема 1: Біосфера – середовище життя людини.

Тема 2: Екологічні проблеми гідросфери і атмосферного повітря.

Тема 3: Екологічні проблеми літосфери. Охорона надр. Проблеми енергетики.

Тема 4: Діяльність природоохоронних установ (екскурсія в представництво національного природного парку “Подільські Товтри”).

Тема 5: Спостереження і контроль за станом довкілля. Надзвичайні екологічні ситуації.

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції – 20 годин, 20 годин – практичних , 80 годин самостійна робота.
 1. Форма підсумкового контролю: залік.
 1. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Любинський Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор

       7. Перелік основної літератури

 1. Білявський Г. О. Основи екології: Підручник. 3-те вид. / Г.О. Білявський, P. С. Фур- дуй, І. Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2006. – 408 с.
 2. Гандзюра В.П. Екологія: Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене і допо­внене / В.П. Гандзюра. – К.: ТОВ “Сталь”, 2009. – 375 с.
 3. Грицик В. Екологія довкілля. Охорона природи. Навчальний посібник. / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. — К.: Кондор., 2011. — 292 с.
 4. Дерій С.І. Основи екології / С.І. Дерій, В.О. Ілюха. // К.: Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2000. — 200 с.
 5. ДжигирейB.C. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. — 4-е вид., випр. і доп. / B.C. Джигирей. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. — 319 с.
 6. Потіш А.Ф. Екологія: основи теорії і практикум / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоз- децький, З.Я. Козак. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 328 с.
 7. Потіш Л. А. Екологія: Навч. посіб. / J А. Потіш. – К.: Знання, 2008. – 272 с. – (Вища освіта XXI століття).
 8. Термена Б. К. Охорона та раціональне використання природніх ресурсів: Навчаль­ний посібник. / Б. К. Термена, С. Г. Літвіненко. — Чернівці: Книги – XXI, 2005. — 168с.
 9. Федорчук І.В. Основи екології: Навч.-метод, посібник для студентів небіологічних спеціальностей /1.В. Федорчук, В.В. Шаравара, А.В. Ліщук, М.І. Козак. — Кам’янець- Подільський: ПП МошинськийB.C., 2011. — 178 с.
 10. Шаравара В.В. Вступ до фаху “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”: Навч.-метод, посібник / В.В. Шаравара, І.В. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: ПП МошинськийB.C., 2012. – 392 с.
 11. Шаравара В.В., Федорчук І.В. , Любинський О.І. Екологія: навчально-методичний посібник до практичних занять.-Кам’янець-Подільський: ТОВ « Друкарня «Рута»,2016 104 с.