Основи сталого розвитку

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 1. Мета: вивчення студентами цілей і основних принципів розвитку суспільства у ХХІ столітті, ознайомлення з підходами і способами переходу до стійкого розвитку у світовій практиці, формування базових знань з проблем взаємодії людини і навколишнього середовища згідно з принципами сталого розвитку на глобальному, регіональному і локальному рівнях.
 1. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності: здатність розраховувати локальні та регіональні індикатори сталого розвитку; формувати алгоритми побудови планів дій для соціально-економічно збалансованого розвитку регіонів в умовах переходу суспільства до сталого розвитку.

  Спеціальні (фахові, предметні) володіння знаннями та навичками для сприяння реалізації концепції стійкого розвитку на регіональному і локальному рівнях; самостійного визначення напрямів стійкого розвитку на регіональному і локальному рівнях; практичного застосування принципів і концепцій стійкого розвитку при виробничій і соціально-культурній діяльності.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

 Лекції

Змістовий модуль І. Теоретично-концептуальні засади сталого розвитку

1.Теоретично-концептуальні засади сталого розвитку

2.Соціоекологічні аспекти стратегії сталого розвитку. Екологічна політика і стратегія сталого розвитку

3.Стратегія сталого розвитку України

 Змістовий модуль ІІ. Науково-прикладні засади сталого розвитку

1.Моделювання і прогнозування екологічного ризику при визначенні стратегії сталого розвитку   

2.Стратегія сталого розвитку природного заповідного фонду (ПЗФ)

3. Еколого-економічні аспекти стратегії сталого розвитку

4.Стратегія сталого управління урбоекосистемою

 Практичні заняття

Змістовий модуль І. Теоретично-концептуальні засади сталого розвитку

1.Сучасні аспекти сталого розвитку.

2.Глобальні екологічні проблеми

3.Концепція сталого розвитку України.

Змістовий модуль ІІ. Науково-прикладні засади сталого розвитку

1Принципи забезпечення стійкого розвитку  соціально-економічних систем.

2.Індикатори та індекси сталого розвитку

 1. Еколого-економічні аспекти стратегії сталого розвитку

4. Стратегія сталого управління урбоекосистемо

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни:4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції –20 годин, годин – 20 практичних , 80 годин самостійна робота.
 1. Форма підсумкового контролю: екзамен
 1. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Любинський Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор

 1. Перелік основної літератури
 2. Боголюбов В.М., Клименко М.О., Мельник Л.Г. та інші.СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.Підручник– Херсон: Олді-плюс, 2012 – 446 с.
 3. Бурдіян Б. Г. та ін. Навколишнє природне середовище та його охорона : Навч. посібник / Б. Г. Бурдіян. – К. : Вища школа, 1993.
 4. Данилов-Данильян В. И. Проблемы устойчивого развития человечиства. В кн. «Росия в окружающем мире : 1998» / В. И. Данилов-Данильян, К. С. Лосев. – М. : МНЭПУ, 1998. – С. 39-52.
 5. Глухов В. В. Основы экономической экологии / В. В. Глухов, Т. В. Лисочкина, Т. В. Некрасова. Снт.-Пб. : Специальная література, 1995. – 370 с.
 6. Дейлі Герман. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / переклад з англійської : Інститут сталого розвитку / Дейлі Герман. – К. : Інтелсфера, 2002. – 312 с.
 7. Концепція екологічної освіти України. – К., 2002. – 28 с.
 8. Білявський Г. О. Основи екології : теорія та практикум / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко, В. М. Навроцький. – К. : Лібра, 2002. – 351 с.
 9. Экология города. Учебник.-К.: Либра, 2000.-464 с.
 10. Основные направления экологического предпринимательства и их законодательное, финансовое и организационное обеспечение. Книга 1, 2, Харьков, 2006. (рус., англ..)
 11. Ваганов П. А., Ман-Сунг Им Экологические риски. Учеб. пособие. Изд-е 2-е. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001.- 152 с.
 12. Меньшиков В. В., Швыряев А.А. Опасные химические объекты и техногенный риск. М., МГУ, 2004.
 13. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка HAH України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, 2012. – 72 с.
 14. Український національний посібник з використання процедури стратегічної екологічної оцінки в рамках національної системи прогнозування, планування та екологічної оцінки. Під ред.О. Борисова, А. Юркевічюте, Г. Мартонакова. Харків, 2007, Видавництво Академії Наук України (укр.)