Екологічний маркетинг

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 1. Метою викладання навчальної дисципліни “Екологічний маркетинг” є формування знань теоретико-методичної бази екологічного маркетингу як управлінського інструменту, методології, що ґрунтується на системному підході, вивчення особливостей формування ринку екологічних робіт, товарів і послуг; загальних вимог до еколого-маркетингової діяльності; методичних аспектів еколого-маркетингової діяльності.
 1. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно.

   Спеціальні (фахові, предметні) оволодіння методикою проведення екологічного маркетингу; набуття умінь та навичок практичної реалізації еколого-маркетингової діяльності; володіння знаннями особливостей формування ринку екологічних робіт, товарів і послуг; методичних аспектів та  загальних вимог до еколого-маркетингової діяльності; набуття навичок створення екомаркетингових проектів.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

 Лекції

Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні засади екологічного маркетингу

Тема 1: Виникнення та сутність екологічного маркетингу (2 год.)

Тема 2: Тенденції розвитку екологічного маркетингу (2 год.)

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти застосування екологічного маркетингу

Тема 1: Типи споживачів в екологічному маркетингу (4 год.)

Тема 2: Особливості застосування екологічного маркетингу вітчизняними підприємствами (4 год.)

Тема 3: Обгрунтування напрямів розвитку ринку екологічних товарів (4 год.)

Тема 4: Роль держави у розвитку екологічного маркетингу (4 год.)

Практичні заняття:

Тема 1: Визначення рівня екологічності товару (2 год)

Тема 2: Дослідження готовності споживачів до сплати цінової надбавки за екологічність різного типу (2 год)

Тема 3: Дослідження мотивації споживання екологічних товарів (2 год)

Тема 4: Формування рекомендацій щодо просування екологічного товару на ринку (2 год)

Тема 5: Визначення відповідностей екологічного товару інтересам суб’єктів ринку (4 год)

Тема 6: Визначення ризику взаємодії виробника з суб’єктами ринку екологічних товарів

(4 год)

Тема 7: Визначення економічної доцільності екологізації діяльності підприємства (4 год)

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції – 20 годин, 20 годин – практичних , 80 годин самостійна робота.
 1. Форма підсумкового контролю: залік.
 1. нформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Любинський Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор

 1. Перелік основної літератури
 1. Вівевич А.М. Екологічний маркетинг: навч. посіб. / А.М. Вівевич, Т.В. Вайданич, І.І. Дідович та ін. – Л: УкрДЛТУ, 2002. – 248 с.
 2. Ілляшенко С.М. Екологічний маркетинг / С.М. Ілляшенко, О.В. Прокопенко // Економіка України. – 2003. – №12. – С. 56-61.
 3. Прокопенко О.В. Екологічний маркетинг: навч. посіб. Рекомендовано МОН / О.В. Прокопенко – К., 2012. – 319 с.
 4. Садченко Е.В. Принципы и концепции экологического маркетинга: Монография. – Одесса: Астропринт, 2002. –  400 с.
 5. Садченко Е.В., Харичков С.К. Экологический маркетинг: понятия, теория, практика и перспективы развития. – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2001. – 146 с.
 6. Шевчук В.Я. Екологічне підприємництво: навчальний посібник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький та ін. – К.: Мета, 2001. – 191 с.