Екологічний менеджмент і аудит

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Екологічний менеджмент і аудит» є формування у студентів знань стосовно сучасних моделей екологічного менеджменту та аудиту, підготовка студентів до практичного застосування отриманих знань для державних установ та підприємств регіонального та локального рівнів.
 1. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно.

   Спеціальні (фахові, предметні) вміти розробити офіційні та нормативні (звіт, розпорядження, наказ, технічне завдання та ін.) документи з питань охорони навколишнього середовища; обґрунтувати та розробити проект природоохоронних заходів та визначити загальну економічну та соціальну ефективність проекту; вміти проводити екологічну оцінку способу (технології, обладнання) виробництва; аналізувати державну статистичну звітність підприємств

 1. Зміст навчальної дисципліни:

Лекції

ЗМ 1.1. Організаційні аспекти планування, забезпечення та підготовки еколого-орієнтованого менеджменту персоналу

Тема 1. Адміністративне управління екологічним підрозділом підприємств

Тема 2. Еколого-орієнтований менеджмент персоналу

Тема 3. Організація роботи екологічного підрозділу

Тема 4. Екологічний менеджмент в умовах міжнародного співробітництва

Тема 5. Екологічні аспекти планування, забезпечення та підготовки кадрів

ЗМ 1.2 Система менеджменту довкілля

Тема 1. Еко-баланс як інструмент менеджменту підприємств

Тема 2. Еко-контролінг як інструмент аналізу, планування, управління та контролю екологічно релевантних видів діяльності підприємств

Тема 3. Система екологічної документації підприємств

Тема 4. Система показників екоконтролінгу

Тема 5. Інформаційна система менеджменту довкілля підприємства

Тема 6. Екологічна культура підприємства як фактор менеджменту довкілля

Тема 7. Технологічний контроль роботи очисних споруд

 Тема 8. Оптимізація технологій водоочистки

ЗМ 1.3 Методи і технології екоаудиту

Тема 1. Суть і принципи управління екологічною ситуацією

Тема 2. Стратегія і тактика управління екологічною ситуацією

Тема 3. Методи і технології управління екологічною ситуацією

Тема 4. Участь підприємств у системі еко-аудиту

ЗМ 1.4 Соціальні аспекти екологічного аудиту

Тема 1. Соціоекологічні аспекти аудиту

Тема 2. Пропаганда екологічних знань

Тема 3. Формування екологічного мислення

Практичні заняття:

ЗМ 1.1. Організаційні аспекти планування, забезпечення та підготовки еколого-орієнтованого менеджменту персоналу

Адміністративне управління екологічним підрозділом підприємств

Екологічний менеджмент в умовах міжнародного співробітництва (приклади реалізації)

ЗМ 1.2 Система менеджменту довкілля

Побудова еко-балансу підприємства

Еко-контролінг як інструмент аналізу, планування, управління та контролю екологічно релевантних видів діяльності підприємств

Інформаційна система менеджменту довкілля підприємства: приклади

ЗМ 1.3 Методи і технології екоаудиту

Суть і принципи управління екологічною ситуацією

ЗМ 1.4 Соціальні аспекти екологічного аудиту

Соціоекологічні аспекти аудиту (робота в групах)

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції – 20 годин, 20 годин – практичних , 80 годин самостійна робота.
 1. Форма підсумкового контролю: екзамен.
 1. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Федорчук Іван Вікторович, кандидат біологічних наук, доцент

 1. Перелік основної літератури:
 1. Экоинформатика: Теория. Практика. Методы и системы / Под ред. В.Е.Соколова. СПб., 1992
 2. Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза.- М.: Аспект Пресс, 2002.-384 с.
 3. Экологический менеджмент / Н.В.Пахамова, А.Андерс, К. Рихтер. – СПб.:Питер, 2003.- 544с.
 4. ДСТУ ISO 14010-97 Настанови щодо здiйснення екологiчного аудиту. Загальнi принципи.
 5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 711с.
 6. Екологічне право України / за ред. В. К. Попова, А. П. Гетьмана. — Х., 2001. — 480 с.
 7. Екологічний аудит: Посіб. для спеціалістів з екол. менеджменту і екол. аудиту / В. Я . Шевчук, Ю. М. Саталкін, В. М. Навроцький та ін.; Фонд відродження Дніпра. — К., 1997. — 219 с.
 8. Екологічний менеджмент: Навч. посіб. / За ред. В. Ф. Семенова, О. Л . Михайлюк. — К.: Знання, 2006. — 366 с.
 9. Екологічний менеджмент: Зб. наук. пр. / За ред. В. А. Гайченка. — К.: МАУП, 2006. — 266 с.