Формування екомережі

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 1. Метою викладання навчальної дисципліни «Формування екомережі» є Дати майбутньому фахівцю знання з міжнародних вимог щодо формування природоохоронних територій, екомереж, їх структури, напрямках створення національної мережі України.
 2. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно.

   Спеціальні (фахові, предметні): давати оцінку існуючого стану природоохоронних територій, проводити оцінку природоохоронного потенціалу регіону, розраховувати екокоридори, визначати екоядра, встановлювати порядок формування регіональних систем екомережі та її територіальної структури, визначати територіальний склад екомережі, узагальнювати систему формування регіональних схем екомережі.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

 Лекції

Тема 1. Поняття про екологічні мережі (2 год)

Тема 2. Європейська програма створення екомережі (2 год)

Тема 3. Нормативно-правові засоби формування екомереж (2 год)

Тема 4. Критерії формування екомережі (2 год)

Тема 5. Концептуальні положення формування національної екологічної мережі (2 год)

Тема 6. Сучасний стан територій та об’єктів, що підлягають особливій охороні (4 год)

Тема 7. Перспектива формування національної екологічної мережі України (2 год)

Тема 8. Регіональні схеми екомереж (4 год)

Практичні заняття:

Тема 1. Європейська програма створення екомережі (4 год)

Тема 2. Критерії щодо виділення територій та об’єктів екомережі (4 год)

Тема 3. Аналіз показників формування та аспекти управління екомережею (4 год)

Тема 4. Зміст проектних рішень регіональних схем екомережі (4 год)

Тема 5. Розробка регіональних схем екомереж (4 год)

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції – 20 годин, 20 годин – практичних, 80 годин самостійна робота.
 1. Форма підсумкового контролю: залік.
 1. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Федорчук Іван Вікторович, кандидат біологічних наук, доцент

 1. Перелік основної літератури:
 1. Про затвердження Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки : Закон України від 21 вересня 2000 р. № 1989-III // Офіційний вісник України. – 2000. – № 43. – Ст. 5.
 2. Про екологічну мережу України : Закон України від 24 червня 2004 р. № 1864-IV // Офіційний ві- сник України. – 2004. – № 29. – Ст. 53.
 3. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європей- ського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV // Офіційний вісник України. – 2004. – № 15. – С. 30.
 4. Методичні рекомендації щодо розроблення регіональних та місцевих схем екологічної мережі : наказ Міністерства охорони навколишнього природ- ного середовища України від 13 листопада 2009 р. № 604 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua.
 5. Заповідна справа в Україні: Навчальний посібник. / За загальною редакцією М.Д. Гродзинського, М.П. Стеценка. – К.: 2003. – 306 с.
 6. Попович С.Ю. Природно-заповідна справа: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2007. – 480 с.
 7. Солодкий В.Д. Основи заповідної справи: Навчальний посібник. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – 408 с.