Інформаційні технології в екології

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

 1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційні технології в екології” є сформувати у студентів уявлення про сучасні технологічні винаходи, які застосовуються у галузі екології та охорони природи, теоретично та практично підготувати їх до використання інформаційно-дослідницьких комплексів в екології.
 1. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно.

   Спеціальні (фахові, предметні) оволодіння методикою розробки  та організації структури інформаційно-дослідницького комплексу в екології; використовуючи інформаційно-дослідницький комплекс на практиці давати екологічну оцінку стану природних компонентів довкілля, пояснювати процеси, що спостерігаються, з використанням одно- та багатовимірних методів аналізу екологічних об’єктів; використовуючи інформаційно-дослідницький комплекс на практиці моделювати популяції живих організмів, процеси в екологічних системах.

 1. Зміст навчальної дисципліни:

 Лекції

Змістовий модуль 1. Технічне та програмне забезпечення інформаційних технологій в екології

Тема 1. Вступ. Технічне забезпечення інформаційних технологій в екології

Тема 2. Програмне забезпечення інформаційних технологій

Змістовий модуль 2. Сучасні технології обробки та аналізу числових даних програмними засобами ПК

Тема 1. Прийоми проведення розрахунків на основі експериментальних даних

Тема 2. Обробка даних із використанням спеціальних функцій

Тема 3. Системний підхід до пошуків джерел наукової інформації

Тема 4. Аналіз наукової інформації

Змістовий модуль 3. Створення сучасних графічно-анімаційних комплексів

Тема 1. Обробка графічної інформації

Тема 2. Призначення та особливості використання пакету PowerPoint. Структурування даних презентації

Тема 3. Створення презентаційної та рекламної продукції екологічного спрямування

Тема 4. Створення друкованої продукції екологічного спрямування

 Практичні заняття:

Тема 1. Вступ. Технічне забезпечення інформаційних технологій в екології (2 год)

Тема 2. Програмне забезпечення інформаційних технологій (2 год)

Тема 3. Прийоми проведення розрахунків на основі експериментальних даних (2 год)

Тема 4. Обробка даних із використанням спеціальних функцій (2 год)

Тема 5. Системний підхід до пошуків джерел наукової інформації (2 год)

Тема 6. Аналіз наукової інформації (2 год)

Тема 7. Обробка графічної інформації (2 год)

Тема 8. Структурування даних презентації. Призначення та особливості використання пакету PowerPoint (2 год)

Тема 9. Створення презентаційної та рекламної продукції екологічного спрямування (2 год)

Тема 10. Створення друкованої продукції екологічного спрямування (2 год)

 1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції – 20 годин, 20 годин – практичних , 80 годин самостійна робота.
 1. Форма підсумкового контролю: залік.
 1. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Любинський Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор

 1. Перелік основної літератури
 1. Банки екологічної інформації/ [Самойленко Н.М., Рогозинський М.С., Масікевич Ю.Г. та ін.] – Чернівці: Книги–ХХІ, 2009.–304 с.
 2. Інформаційні системи і технології: Навч. Посібник для студ. вищ. навч. закл. / [С.Г. Карпенко, В.В. Попов, Ю.А. Тарновський, Г.А. Шпортюк.] – К.: МАУП, 2004. – 192 с.
 3. Макртчян О.С. Геоінформаційне моделювання в конструктивній географії./ О.С. Мкртчян; Навч. посібник.– Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010– 119 c.
 4. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці / В.П. Маслов; Навчальний посібник.– К.: “Слово”, 2005.– 264 с.
 5. Морозов В.В.ГІС в управлінні водними і земельними ресурсами [Текст]: Навч. посіб. / В.В. Морозов; Херсонський державний університет. – Херсон: Вид–во ХДУ, 2006. – 91 с.
 6. Суховірський Б.І. Геоінформаційні системи і технології в регіональному розвитку [Текст] / Б. І. Суховірський; Чернігівський держ. ін–т економіки і управління. – К. :Знання України, 2002. – 208 с.