Промислова екологія

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТА

  1. Метою викладання навчальної дисципліни «Промислова екологія» є ознайомити студентів з основними галузями промислового виробництва; основними видами сировини і палива; екологічними проблемами, пов’язаними з функціонуванням промислових підприємств, методами їх усунення або зменшення екологічного тиску.
  1. Компетентності, якими повинні оволодіти здобувачі вищої освіти:

   Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми в галузі, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

   Загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявити, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність працювати автономно.

   Спеціальні (фахові, предметні) володіти навичками визначення ступеню екологічної небезпеки будь-якого промислового виробництва; читати технологічні креслення; визначати параметри контролю технологічних процесів; передбачати можливості виникнення критичних екологічних ситуацій; проводити техноекологічний аналіз технологічної схеми виробництва.

 Зміст навчальної дисципліни:

Лекції

Тема 1. Основи промислового виробництва

Тема 2. Добувна та паливна промисловість. Техногенний вплив на довкілля.

Тема 3. Електроенергетика. Техногенний вплив на довкілля.

Тема 4. Металургійний комплекс. Вплив на довкілля.

Тема 5. Машинобудівний комплекс. Вплив на довкілля.

Тема 6. Хімічний комплекс. Вплив на довкілля.

Тема 7. Лісопромисловий комплекс. Вплив на довкілля.

Тема 8. Агропромисловий комплекс. Вплив на довкілля.

Тема 9. Транспортний комплекс. Вплив на довкілля.

Тема 10. Будівельний комплекс. Вплив на довкілля.

 Практичні заняття:

Тема 1. Оцінка впливу технологічного і конструкторського рішень при проектуванні промислових підприємств на природне середовище.

Тема 2. Показники «екологічної» спроможності промислових технологій.

Тема 3. Причини і оцінка ризику промислових технологічних процесів.

Тема 4. Вірогідність екологічного ризику для здоров’я людини від діяльності промислового підприємства

Тема 5. Черговість впровадження та здійснення природоохоронних

технологій на вже діючих промислових комплексах

Тема 6. Розрахунок необхідного ступеня очищення стічних вод на локальних очисних спорудах

Тема 7. Розрахунок необхідного ступеня очищення стічних вод по зміні рН

Тема 8. Розрахунок викидів забруднюючих речовин від транспортних джерел

Тема 9. Розрахунок забруднення атмосфери одиночним джерелом

Тема 10. Нормування розміщення, зберігання та утилізації твердих промислових відходів

  1. Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ECTS, загальна кількість годин 120, лекції – 20 годин, 20 годин – практичних , 80 годин самостійна робота.
  1. Форма підсумкового контролю: екзамен.
  1. Інформація про науково-педагогічних працівників, які забезпечуватимуть викладання цієї навчальної дисципліни:

Любінська Людмила Григорівна, доктор біологічних наук, професор

  1. Перелік основної літератури:

Войцицький А. П. Техноекологія: підручник/ Войцицький А.П., Дубровський В.П., Боголюбов В.М. ; за ред. В. М. Боголюбова. − К. : Аграрна освіта, 2009. – 533 с.

Катков М. В. Техноекологія. Конспект лекцій (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / М. В. Катков; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2013 – 44 с.

Зеркалов Д. В. Екологічна безпека: управління, моніторинг, контроль : посібник /  Зеркалов Д. В. –  К.: КНТ, Дакор, Основа, 2007. – 412 с.

Інженерна екологія: підручник з теорії і практики сталого розвитку / В. А. Баженов, В. М. Ісаєнко, Ю. М.Саталкін та ін.; За заг. ред. чл.-кор. НАНУ В. П.Бабака. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 492 с.

Калыгин В. Г. Промышленная экология : курс лекций / В. Г. Калыгин. – М.: Изд-во МНЕПУ, 2000. – 240 с.

Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – Л. : Новий Світ-2000, 2008. – 254 c. 

Клименко Л.П. Техноекологія: навч. посіб. / М. О. Клименко, І. І. Залеський. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 256 с.