НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Економіка природокористування: навчальний посібник.- Укладачі В.В. Шаравара,О.І.Любинський. Кам’янець-Подільський:ТОВ”Друкарня”Рута”,2020.-252с.

Навчальний посібник містить лекційні та практичні заняття, виконання яких допоможе студентам розкрити основний зміст дисципліни “Економіка природокористування”. Наведені типові задачі з економічної оцінки природних ресурсів, збитків від забруднення та інших дій на довкілля, ефективності раціонального природокористування і природоохоронних  заходів, безпеки господарських систем, використання економічних механізмів регулювання природокористування і боротьби з забрудненням довкілля. Навчальний посібник розроблений відповідно до програми дисципліни”Економіка природокористування” і призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 101 Екологія, 103 Науки про Землю.

Біобезпека і біоетика: навчально-методичний посібник. / Н.М.Гордій, Н.В. Рубановська. – 2-е вид., випр., – Кам’янець-Подільський:ТОВ”Друкарня”Рута”,2020.-210 с.

Навчально-методичний посібник складений у відповідності з програмою курсу ” Біобезпеки і біоетики” з використанням літератури, рекомендованої  для проведення занять із студентами природничого факультету. У посібнику наведені методичні рекомендації до проведення занять, модульної контррольної роботи та самостійної роботи студентів природничих спеціальностей. Подано теоретичні основи курсу” Біобезпека і біоетика”.

Економіка природокористування: практикум / В.В. Шаравара, О.І.Любинський, Д.В. Гулевець. –  Кам’янець-Подільський,2019.- 84 с.

Практикум містить завдання практичних занять і самостійної роботи, виконання яких допоможе студентам розкрити основний зміст дисципліни “Економіка природокористування”. Наведені типові задачі з економічної оцінки природних ресурсів, збитків від забруднення та інших дій на довкілля, ефективності раціонального природокористування і природоохоронних  заходів, безпеки господарських систем, використання економічних механізмів регулювання природокористування і боротьби з забрудненням довкілля. Практикум розроблений відповідно до програми дисципліни”Економіка природокористування” і призначений для студентів вищих навчальних закладів.

Робочий зошит для занять з дисципліни “Екологічна генетика” підготував: професор Любинський О.І.., для підготовки бакалавра, галузі знань 10 Природничі науки, спеціальності 101 Екологія.

Робочий зошит складений у відповідності до програми для підготовки фахівців з екології. Теми занять розроблені за структурою, яка передбачає: мету, завдання, алгоритм виконання, висновки і контрольні питання. Завдання подані з врахуванням особливостей практичної підготовки спеціалістів з генетичних досліджень.

 

Інженерні технології захисту атмосфери: конспект лекцій. – Шаравара В.В. – Кам’янець-Подільський:ТОВ”Друкарня”Рута”, 2018.-108 с.

Висвітлені питання інженерно-технічного захисту атмосферного повітря і очищення газових викидів. Наведена класифікація методів вловлення пилових (сухий, мокрий, електричний, фільтрування) і газоподібних (абсорбції, адсорбції, термокаталістичний , термічний) доміщок та розглянуті основні конструктивні особливості апаратів очищення відхідних потоків.

Структура, логічність і послідовність подання матеріалу  оптимізовано і апрбовано автором під час викладання навчального курсу студентам-екологам в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.

Для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів відповідних навчальних дисциплін.

Екологія тварин: навчально-методичний посібник /  Гордій Н.М., Рубановська Н.В. – Кам’янець-Подільський. – 2017. – 108 с. 

Навчально-методичний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія тварин” з використанням літератури, рекомендованої для проведення занять зі студентами природничого факультет. У посібнику наведені методичні рекомендації до проведення занять, модульної контрольної роботи та самостійної роботи студентів природничих спеціальностей. Подано теоретичніоснови курсу “Екологія тварин”.

Курс лекцій з національної та міжнародної екополітики: Навчальний посібник / М.І. Козак, А.В. Ліщук. : ТОВ “Друкарня “Рута”,  Кам’янець-Подільський. – 2017. – 136 с. 

В даній праці розглядаються національні та міжнародні законодавчі акти в галузі охорони та збереження довкілля. Надаються рекомендації щодо впровадження міжнародного досвіду в екологічне законодавство України. Рекомендований лекційний  матеріал використовується на лекційних, практичних та при проходженні активних та пасивних практик студентів сппеціальності 101 Екологія. Курс лекцій передбачає суттєво підвищити теоретичну підготовку студентів.

Для науково-педагогічних працівників кафедр екології, студентів, магістрантів та аспірантів.

Екологія рослин і тварин: навчально-методичний посібник / Н.М.Гордій, Н.В. Рубановська. – Кам’янець-Подільський:ТОВ”Друкарня”Рута”, 2016.-68 с.

Навчально-методичний посібник складений у відповідності з програмою курсу “Екологія рослин і тварин” з використанням літератури, рекомендованої для проведення занять зі студентами природничого факультету. У посібнику наведені методичні рекомендації до проведення практичних занять, модульної контрольної роботи, самостійної роботи студентів  природничих спеціальностей. Подано теоретичні основи курсу “Екологія рослин і тварин. Структурно-логічну характеристику дисципліни.

Екологія: Навчально-методичний посібник  для практичних занять / В.В.Шаравара, І.В.Федорчук, О.І.Любинський. – Кам’янець-Подільський: ТОВ”Друкарня”Рута”, 2016.-104 с.

Навчально-методичний посібник розроблений  відповідно до програми дисципліни “Екологія” для підготовки студентів вищих навчальних закладів в галузі природничих наук. Він містить розроблені практичні заняття, зміст яких адаптований до вмінь і навичок, які мають бути сформовані по завершенні вивчення курсу “Екологія”.  У кожному занятті наведені його мета, теоретичні питання і практичні завдання, які містять тестові питання, графічні і розрахункові завдання, перелік питань для самостійної перевірки студентами рівня засвоєних знань, а також тематику рефератів для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

На допомогу студенту у вивченні навчального курсу “Екологія” в посібнику представлені критерії оцінювання якості виконання завдань практичних занять, методичні вказівки до виконання  завдань модульних контрольних робіт, самостійної та індивідуальної роботи, наведені корисні інтернет-ресурси, які допоможуть у  підготовці і засвоєнні навчального матеріалу дисципліни. Окремим розділом посібника є перелік орієнтованих питань, які виносяться  на іспит з дисципліни “Екологія”.

Адресований студентам, викладачам вищих навчальних закладів, вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, керівникам наукових гуртків екологічного спрямування.

Екологічне інспектування: Навчальний посібник.- Шаравара В.В., Федорчук І.В. – Кам’янець-Подільський:,  2014 – 259 с.

В навчальному посібнику викладено коло питань, які висвітлюють теоретичні основи підготовки студентів -екологів в царині державного і громадського екологічного контролю за господарською діяльністю людини та її впливом на структурні елементи біосфери і природного компоненту. Посібник містить роз’яснення щодо ключових питань організації і здійснення екологічного інспектування, проведення контролю за охороною повітряного, водного і грунтовного середовищ, надр, рослинного і тваринного світу, за поводженням з відходами  і небезпечними хімічними речовинами. Окремими розділами подано відомості про здійснення  екологічного контролю на державному кордоні і порядок  взаємодії  органів влади в галузі охорони довкілля.

Матеріал навчального посібника відповідає  програмі підготовки фахівців за напрямом “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” призначений для вивчення курсу “Екологічне інспектування” студентами спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” і  буде корисним студентам суміжних спеціальностей: “Прикладна екологія та збалансоване природокористування”, “Екологічна безпека”, “Екологічний контролю та аудит”, “Радіоекологія” і “Заповідна справа”.

Посібник адрусується студентам вищих навчальних закладів екологічних спеціальностей, працівниках державних і громадських природоохоронних служб, керівникам підприємств, установ та організацій, а також усім тим хто цікавиться питаннями охорони довкілля.

Основи екології: навчально-методичний посібник для студентів небіологічних  спеціальностей.- І.В. Федорчук, В.В.Шаравара, А.В,Ліщук, О.І. Любинський, І.В.Гаращук. –  Кам’янець-Подільський:ПП Мошинський В.С., 2011 – 178 с.

Викладено основні положення, поняття і завдання сучасної екології. Для кращого засвоєння  студентами навчального матеріалу, посібник містить навчальну і робочу навчальну програми дисципліни “Основи екології”, практичні заняття, перелік тем для самостійної роботи, теми рефератів для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, перелік питань винесених на модульну контрольну роботу, а також, розроблені авторами, методичні рекомендації для їх виконання.

Посібник розрахований на студентів небіологічних спеціальностей  вищих закладів освіти, де викладається навчальна дисципліна “Основи екології”, вчителів, викладачів та всіх, кому не байдужий стан навколишнього середовища.

Вступ до фаху “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”: Навчально-методичний посібник. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2012 – 366 с.

В навчальному посібнику викладено положення  системи підготовки фахівця-еколога в Україні, наведена модель спеціаліста-еколога, подано предмет і значення екології як науки, елементи понятійно-термінологічного апарату екології та неоекології, розглянуто основи правового регулювання сфери природокористування і охорони довкілля, а також структура державної служби з питань екології та природних ресурсів України.

Друга частина посібника присвячена практичним заняттям, що допоможе студентам краще засвоїти навчальний матеріал, глибше  ознайомитись з екологічними, географічними, біологічними, грунтознавчими, медичними, технологічними, правовими та іншими аспектами взаємодії суспільства і природи.

Для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”