НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

У 2021 р. на кафедрі екології буде розроблятися

3 колективних та 8 індивідуальних тем

п/п

Назва

теми

Завдання

дослідження

Науковий керівник та виконавці Організація-замовник Форма подання результатів

КОЛЕКТИВНА ТЕМА

1. Еколого-генетичний,  біологічний,  хімічний,

фізико-географічний  моніторинг  біорізноманіття  Поділля  і  Буковини

1) Розробити  і  методично обґрунтувати  генетико-екологічний моніторинг  біорізноманіття.

2) Виявити  генотипи за  QTL, при  прогнозуванні  якості  продукції.

3) Змоделювати стану  довкілля  на  основі  системної  оцінки  та  інформаційних  технологій.

Любинський О.І., доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Колектив кафедри

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
2. Екологічний моніторинг  урбоекосистеми м.Кам’янець-Подільського» 1)Дослідити основні потенційні загрози для урбоекосистем у зв’язку з антропогенним впливом та змінною клімату.

2) Проаналізувати вразливість міста до наслідків таких впливів.

3)Запропонувати та розробити основні напрямки адаптації міста до сучасних екологічних умов.

Любинський О.І., доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Колектив кафедри

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
3. Екологічна оцінка селитебних  територій НПП «Подільські Товтри» 1)Провести дослідження радіоактивного забруднення якості атмосферного повітря та водних об’єктів на селитебних територіях та дотичних до них природних екосистем.

2)Проведення гідрохімічного моніторингу річки Дністер та її проток на  території НПП «Подільські Товтри» та «Хотинський».

Любинський О.І., доктор сільськогосподарських наук, професор

 

Колектив кафедри

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕМИ

1. Системна оцінка та еколого-генетичний моніторинг генофонду тварин 1) Генетична оцінка тварин: аналіз генетичної структури популяції, оцінка генетичної подібності і дистанцій, маркування генетичних груп тварин.

2) Інформаційне забезпечення системної оцінки: формування бази даних про тварин, оцінка тварин за комплексом ознак, моделювання процесів популяції.

3) Еколого-генетичний моніторинг популяції тварин.

Любинський О.І., доктор сільськогосподарських наук, професор Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
2. Сільськогосподарське природокористування в межах НПП «Подільські Товтри» Розкрити структуру та основні компоненти сільськогосподарського природокористування в межах НПП «Подільські Товтри» Любинський О.І., доктор сільськогосподарських наук, професор Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
5. Екологічна оцінка стану міста шляхом біоіндикації 1)Розкрити дієвість методу біоіндикації для дослідження екологічного стану урбоекосистем.

2)Оцінити пилове забруднення міста шляхом ліхеноіндикації.

3)Критерії сталого розвитку екологічної оцінки урбоекосистем.

Федорчук І. В., кандидат біологічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
6. Формування професійних компетентностей еколога 1) Здійснити психолого-педагогічний, науково-методичний аналіз сучасного стану досліджень щодо проблем компетентісного підходу в навчанні студентів-екологів.

2) Встановити взаємозв’язок між теорією і практикою навчання майбутніх екологів та продемостувати дієвість інтеграційного підходу у формуванні компетентісно-світоглядних якостей студентів.

3) Упровадити нову концепцію формування методичної компетентності майбутнього еколога.

Семерня О.М., кандидат педагогічних наук, доцент Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. Робота над монографією.
7. Екологічна оцінка стану р. Дністер в межах НПП «Подільські Товтри» та «Хотинський» Проведення гідрохімічного моніторингу річки Дністер та її проток на  території НПП «Подільські Товтри» та «Хотинський». Душанова Т. В. старший викладач Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.
8. Лускокрилі Lepidoptera Кам’янецького Придністров’я” 1) Дослідження видового складу денних лускокрилих м.Кам’янця-Подільського.

2) Трофічні зв’язки денних лускокрилих Кам’янецького Придністров’я.

Гордій Н.М.

кандидат біологічних наук,

старший викладач

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Публікація наукових статей. Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.