ВИМОГИ ДО ВІСНИКА

Вимоги до оформлення статей

для друку у Віснику Кам’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА

СЕРІЯ «ЕКОЛОГІЯ»

ISSN: 2519-8955

 

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧЕНО ДО МІЖНАРОДНОЇ НАУКОМЕТРИЧНОЇ БАЗИ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (РУСПУБЛІКА ПОЛЬЩА)

 

Перелік тематичних рубрик:

 1. Екологічна безпека та економіка природокористування
 2. Біорізноманіття та заповідна справа
 3. Екологія людини та соціуму
 4. Проблеми екобіотехнології та сільськогосподарської екології
 5. Екологічна культура, освіта та виховання

До вісника надається цілісний матеріал наукового змісту, який містить оригінальні дослідження автора або оглядові статті з того чи іншого питання.

Фінансові умови видання збірника. Вартість публікації статті у збірнику – 250 грн. (при перевищенні обсягу сплачується 50 грн. за кожну сторінку). Кошти необхідно переказувати на картковий рахунок № 5168 7573 6746 1425 ПАТ КБ «Приватбанк» на ім’я Гордій Наталія Михайлівна

Терміни прийому матеріалів та розсилки збірника. Електронний варіант статті, скан-копію чеку, довідку про автора надсилати окремими файлами, назви яких мають містити прізвище першого автора (наприклад, Іванов_Стаття; Іванов_Довідка; Іванов_Чек) на електронну скриньку visnyk.ecol@gmail.com.

Прийом матеріалів до монографії до 30 серпня 2019 року. Вихід і розсилка вісника – грудень 2019 року.

Оформлення заявки на публікацію у збірнику. Разом зі статтею слід надіслати довідку, де має бути вказана повна інформація про автора та всіх співавторів за формою на українській і англійській мовах:

Довідка про автора (авторів)

    на укр. мові на англ. мові
1 Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)    
2 Місце роботи або навчання    
3 Посада    
4 Науковий ступінь    
5 Вчене звання    
6 Назва статті    
7 Місто та номер відділення служби експрес-доставки «Нова пошта»    
8 Мобільний телефон    
9 Контактний e-mail    
10 ID ORCID (можете зареєструватися на сайті https://orcid.org/) – ОБОВ’ЯЗКОВО    

 

Порядок розсилки збірника. Кожний автор (перший при співавторстві) безкоштовно отримає один примірник збірника. Розсилка збірника буде здійснюватися службою експрес-доставки «Нова пошта» за рахунок авторів.

Контакти: науковий редактор збірника – д. с.-г. наук, професор, завідувач кафедри екології Любинський Олександр Іванович, тел.: 067-275-47-20.

Вимоги до оформлення:

Загальний обсяг статті: до 8-ми повних сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman, розмір – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0 пт, абзац – 1,0 см. Поля: зверху, знизу, зліва, справа – 2,0 см.

Компонування статті:

 1. УДК, зліва, напівжирним шрифтом.
 2. Назва статті ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру
 3. Нижче справа ініціали та прізвище автора (авторів). Далі вказують науковий ступінь, вчене звання, посаду. У наступному рядку зазначають повну назву установи. Нижче вказують поштову адресу установи, електронну пошту автора (авторів).
 4. Анотація українською мовою (не менш 10 рядків). Анотація має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною частиною статті, незалежною від основного тексту.
 5. Ключові слова (до п’яти слів). Словосполучення «Ключові слова» – напівжирним шрифтом.
 6. Назва статті, відомості про автора (авторів), анотація, ключові слова російською мовою. Оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою.
 7. Назва статті, відомості про автора (авторів), розширена анотація-реферат, ключові слова англійською мовою. Англомовна анотація займає не менше 20 рядків і має бути написана грамотно, з використанням сучасної термінології, яка прийнята в закордонних виданнях, оскільки це джерело інформації для міжнародної наукової спільноти. Комп’ютерний переклад НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ. Анотація є самостійною частиною статті, має бути структурованою (подібно до змісту основного тексту), лаконічною та логічно завершеною її частиною, незалежною від основного тексту:

– предмет, тема, мета роботи (Purpose);

– методи дослідження (Methodology);

– результати наукової роботи (Results);

– наукова новизна та практичне значення (Originality and practical value);

– висновки (Conclusion).

 1. Основний текст статті (вирівнювання – за шириною; міжрядковий інтервал – 1,0 пт; відступ першого рядка – 1,0 см; без додаткових інтервалів до і після абзаців) має містити необхідні елементи (без нумерації), які потрібно виділити в тексті заголовками напівжирним шрифтом за схемою:

– постановка проблеми, актуальність;

– аналіз досліджень та публікацій за темою;

– методи дослідження;

– основні результати та їх аналіз;

– висновки та перспективи подальших досліджень.

 1. Список використаних джерел (вирівнювання за центром, шрифт напівжирний, кегль 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0 пт). З нового рядка друкується перелік використаних джерел з нумерацією в алфавітному порядку з дотриманням бібліографічних стандартів (вирівнювання за шириною, кегль 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0 пт, абзац – 1,0 см). Посилання на використані джерела подаються за текстом у квадратних дужках ([1]).
 2. Список використаних джерел, перекладений та транслітерований латиницею «References» (технічно всі елементи оформлюються подібно до відповідних елементів українською мовою). «Referenсеs» оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом APA (Американська психологічна асоціація): http://www.bibme.org/citation-guide/APA/book). З прикладами оформлення можна ознайомитися на сайті: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/references_extend_summary_ukr.pdf. Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн сервісами:

– для джерел українською мовою – «Стандартна українська транслітерація» в режимі паспортний стандарт (http://translit.kh.ua/?passport);

– для джерел російською мовою – «ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc).

Англомовні джерела, в разі їх наявності, просто повторюються у «References». Що стосується іноземних бібліографічних джерел, крім англомовних, то вони наводяться англійською мовою або транслітеруються на латиницю, але не через кирилицю.

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

УДК 504.04:330.15

ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯК ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ТЕРИТОРІЯХ ВІЙСЬКОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Д. П. Котнар, д.т.н., професор

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300, Україна

е-mail: kotnar@ukr.net

Розглянуто і проаналізовано нормативно-правове підґрунтя запровадження практики проведення стратегічної екологічної оцінки та її зв’язок із програмами розвитку адміністративно-територіальних одиниць устрою держави. Наведено і обґрунтовано залежності та ризики залучення покинутих і демілітаризованих територій колишніх військових об’єктів щодо дотримання рівня екологічної безпеки та організації збалансованого природокористування у зв’язку з відсутністю інформації щодо їх екологічного стану. Розкрито зміст і удосконалену методику проведення оцінки впливу на навколишнє середовище військової діяльності шляхом поєднання технологій моделювання географічних інформаційних систем і розрахунку індексу рівня екологічної безпеки для реалізації подальших етапів стратегії реабілітації територій військових об’єктів та контролю залучення їх до господарського використання. Описано процедуру та специфікацію особливостей етапів виконання стратегічної екологічної оцінки на основі поданої методики оцінки впливу на навколишнє середовище і реабілітації територій колишніх військових об’єктів. Застосування стратегічної оцінки дозволить попередити екологічно небезпечні наслідки для довкілля чи настання надзвичайних ситуацій, приймати об’єктивні рішення щодо вибору варіанту використання або вилучення (консервації) територій колишніх військових об’єктів.

Ключові слова: екологічна безпека, стратегічна екологічна оцінка, військові об’єкти, оцінка впливу на навколишнє середовище.

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАК ПРЕВЕНТИВНОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИЯХ ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Д. П. Котнар, д.т.н., профессор

Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенко

ул. Огиенко, 61, г. Каменец-Подольский, 32300, Украина

е-mail: kotnar@ukr.net

Рассмотрены и проанализированы нормативно-правовые основы внедрения практики проведения стратегической экологической оценки и ее связь с программами развития административно-территориальных единиц устройства государства. Приведены и обоснованно зависимости и риски привлечения брошенных и демилитаризованных территорий бывших военных объектов относительно соблюдения уровня экологической безопасности и организации сбалансированного природопользования в связи с отсутствием информации об их экологическом состоянии. Раскрыто содержание и усовершенствованна методика проведения оценки воздействия на окружающую среду военной деятельности путем объединения технологий моделирования географических информационных систем и расчета индекса уровня экологической безопасности для реализации последующих этапов стратегии реабилитации территорий военных объектов и контроля привлечения их к хозяйственному использованию. Описана процедура и спецификация особенностей этапов выполнения стратегической экологической оценки на основе представленной методики оценки воздействия на окружающую среду и реабилитации территорий бывших военных объектов. Применение стратегической оценки позволит предупредить экологически опасные последствия для окружающей среды или наступления чрезвычайных ситуаций, принимать объективные решения по выбору варианта использования или изъятие (консервации) территорий бывших военных объектов.

Ключевые слова: экологическая безопасность, стратегическая экологическая оценка, военные объекты, оценка воздействия на окружающую среду.

 

STRATEGIC ENVOROMENTAL ASSESSMENT AS A PREVENTIVE MECHANISM TO ENSURE ECOLOGICAL SAFETY IN THE DEFENCE SECTOR

 1. P.Kotnar, Doctor of Technical Sciences, Professor

Kamyanets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University

Ogienka str. 61, Kamyanets-Podilskyi, Ukraine, 32300

e-mail: kotnar@ukr.net

Purpose. The regulatory framework to introduce the practice of strategic environmental assessment and its relationship to development programs of administrative units of the state government considered and analyzed. Methodology. Dependencies and risks attracting demilitarized and abandoned former military facilities to comply with environmental safety and sustainable nature of the organization due to lack of information on their environmental state are grounded. Results. The content and improved method of assessment of the environmental impact of military activities by combining the technologies of modeling of geographic information systems and calculation of the index level of environmental safety for the implementation of further phases of the strategy rehabilitation of military sites and control their involvement in economic use described. Originality and practical value. The procedure and specification features stages of the Strategic Environmental Assessment described on the basis of the methodology for assessing the impact on the environment and rehabilitation of former military facilities. Conclusion. The application of strategic assessment will prevent environmentally hazardous effects on the environment or the onset of emergencies, to make objective decisions about choosing alternative use or withdrawal (conservation) of former military facilities.

Key words: ecological safety, strategic environmental assessment, military objects, environmental impact assessment.

 

Постановка проблеми. Стислий вступ із зазначенням мети роботи. Текстовий редактор Microsoft Word 2003 (формат .rtf). Міжрядковий інтервал одинарний, шрифт Тimes New Roman 12 pt. Абзацний відступ – 1,0 см, поля з кожного краю сторінки 2 см.

Аналіз досліджень та публікацій за темою. Рисунки подаються чорно-білими або у відтінках сірого (рис. 1).

 

 
Розподіл концентрацій Cd   Розподіл концентрацій Zn

Рисунок 1 – Просторовий розподіл концентрацій важких металів навколо шахтної пускової установки поблизу с. Давидківці (Хмельницький район)

 

Рисунки не можна створювати за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word, дозволяється вставка рисунків лише стандартних форматів (JPEG, TIFF та ін.). Вирівнювання по центру, пустий рядок перед рисунком та після підпису.

Методи дослідження. Формули набираються у редакторі MS Equation Editor та нумеруються арабськими цифрами у дужках праворуч. Індекси лише латинськими літерами. Усі змінні описуються у тексті вище або безпосередньо після наведеної формули:

. (1)

Основні результати та їх аналіз. Таблиці створюються за допомогою вбудованих функцій редактора MS Word (експорт таблиць з MS Excel не дозволяється), рівняння від центру. Після назви таблиці пустий рядок.

Таблиця 1 – Шкала комплексної оцінки екологічного стану територій

 

Рівень Категорія екологічної безпеки Величина Іреб в балах
1 високий рівень 0-10 балів
2 достатній рівень 11-25 балів
3 задовільний рівень 26-50 бали
4 низький рівень 51-75 бали
5 дуже низький рівень 76-100 балів

 

Висновки. Зазначити основні результати досліджень, їх практичну цінність та подальші перспективи.

Список використаних джерел

 1. Андрусевич А. Конвенція Еспо : транскордонна оцінка впливу на навколишнє середовище : Практичний посібник для громадян та НУО / А. Андрусевич; Європейське Екологічне Бюро (ЕЕВ), Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і дозвілля». – Львів : Укрпол, 2010. – 28 с.
 2. Карамушка В. І. Екологічна збалансованість стратегічних ініціатив і проектів (інтегрування довкільних аспектів у стратегічне планування та проектну діяльність) : практ. посіб. / В. І. Карамушка; за ред. В. Кучинського. – К. : К.І.С., 2012. – 138 с.
 3. Шевченко І. В. Стратегічна екологічна оцінка України: сучасний стан та напрями розвитку / І. В. Шевченко // Науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 95-102.

References

 1. Andrusevych, A. (2010), Konvenciya Espo: transkordonna ocinka vplyvu na navkolyshnye seredovyshhe [Espoo Convention: cross-border assessment of the impact on the environment], Ukrpol, Lviv, Ukrain.
 2. Karamushka V.I. (2012), Ekologichna zbalansovanist strategichnych iniciaty i proektiv (integruvannya dovkil`nych aspektiv u strategichne planuvannya ta proektnu diyalnist) [The ecological balance of strategic initiatives and projects (round about integrating aspects of strategic planning and project activity)], K.I.S., Kiev, Ukrain.
 3. Shevchenko, I.V. (2014), «Strategichna ekologichna ocinka Ukrayiny: suchasny stan ta napryamy rozvy`tku», Naukovy visnyk NLTU Ukrainy, vol. 24.10, pp. 95-102.

 

Рекомендується використовувати такі варіанти перекладу на англійську мову наукових ступенів, вчених звань, посад тощо:

Науковий ступінь
Доктор (кандидат) біологічних наук Doctor (Candidate) of Biological Sciences
Доктор (кандидат) географічних наук Doctor (Candidate) of Geographic Sciences
Доктор (кандидат) геологічних наук Doctor (Candidate) of Geological Sciences
Доктор (кандидат) медичних наук Doctor (Candidate) of Medical Sciences
Доктор (кандидат) педагогічних наук Doctor (Candidate) of Pedagogic Sciences
Доктор (кандидат) психологічних наук Doctor (Candidate) of Psychological Sciences
Доктор (кандидат) сільськогосподарських наук Doctor (Candidate) of Agricultural Sciences
Доктор (кандидат) технічних наук Doctor (Candidate) of Technical Sciences
Доктор (кандидат) фізико-математичних наук Doctor (Candidate) of Physical and Mathematical Sciences
Доктор (кандидат) хімічних наук Doctor (Candidate) of Chemical Sciences
Вчене звання
Доцент Associate Professor
Професор Professor
Студенти магістратури і аспіранти
Бакалавр Bachelor
Магістр Master
Аспірант Postgraduate Student
Посада
Старший науковий співробітник Senior Scientific Associate
Доцент Associate Professor
Професор Professor
Асистент, викладач Assistant Lecturer, Lecturer
Старший викладач Senior Instructor
Завідуючий відділом, лабораторією, керівник групи і т.п. Head of Department, Head of Laboratory, Head of Group

При перекладі наукового ступеня кандидата наук рекомендується наприкінці у дужках вказувати як аналог скорочення Ph. D.

Наприклад, для кандидата технічних наук: Candidate of Engineering Sciences (Ph. D.)