НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА НАУКОВІ ВИДАННЯ

 

  • Шаравара В.В., Федорчук І.В., Любинський О.І. Екологія: Навчально-методичний посібник до практичних занять. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2016 – 104 с.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до програми дисципліни “Екологія” для підготовки студентів вищих навчальних закладів в галузі природничих наук. Він містить розроблені практичні заняття, зміст яких адаптований до вмінь і навичок, які мають бути сформовані по завершенні вивчення курсу “Екологія”. У кожному занятті наведені його мета, теоретичні питання і практичні завдання, які містять тестові питання, графічні і розрахункові завдання, перелік питань для самостійної перевірки студентами рівня засвоєних знань, а також тематику рефератів для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.

Адресований студентам, викладачам вищих навчальних закладів, вчителям та учням загальноосвітніх шкіл, керівникам наукових гуртків екологічного спрямування.

  • І.В. Федорчук, В.В. Шаравара, А.В. Ліщук, О.І. Любинський, І.В. Гаращук. Основи екології: навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2011 – 178 с.

Викладено основні положення, поняття і завдання сучасної екології. для кращого засвоєння студентами навчального матеріалу, посібник містить навчальну і робочі програми дисципліни “Основи екології”, практичні заняття, перелік тем для самостійної роботи, теми рефератів для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання, перелік питань винесених на модульну контрольну роботу, а також, розроблені авторами, методичні рекомендації для їх виконання.

Посібник розрахований на студентів небіологічних спеціальностей вищих закладів освіти, де викладається навчальна дисципліна “Основи екології”, вчителів, викладачів та всіх, кому не байдужий стан навколишнього середовища.

  • Генофонд порід сільськогосподарських тварин України : навчальний посібник / В.В. Шуплик, О.В. Савчук, І.В. Гузєв [та ін.] – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 352с.

Посібник висвітлює засади збереження генофонду сільськогосподарських тварин, основні стратегії збереження біологічного різноманіття тварин України, генофондові об’єкти та їхню категоризацію, характеристику основних порід сільськогосподарських тварин, що беруть участь у селекційному процесі України. Окремі розділи присвячені використанню генофонду локальних та світових порід, сучасним методам збереження генофонду тварин.

Для студентів напряму підготовки 6.090102 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, викладачів та фахівців тваринництва.

  • Шаравара В.В., Федорчук І.В. Екологічне інспектування : Навчальний посібник. – Кам’янець- Подільський: 2014 – 259с.

Посібник містить роз’яснення щодо ключових питань організації і здійснення екологічного інспектування, проведення контролю за охороною повітря, водного і грунтового середовищ, надр, рослинного і тваринного світу, за поводженням з відходами і небезпечними хімічними речовинами.

Посібник адресується студентам вищих навчальних закладів екологічних спеціальностей, працівниками державних і громадських природоохоронних служб, керівникам підприємств, установ та організацій, а також усім тим, хто цікавиться питання охорони довкілля.

  • Економіка природокористування : Лабораторний практикум. – В.В. Шаравара, І.Б. Любинська, І.П. Касіяник. Кам’янець-Подільський: ПП Мошинський В.С., 2010 – 96 с.

Даний лабораторний практикум, підготовлений відповідно до програми дисципліни “Економіка природокористування” для вищих навчальних закладів, де навчаються студенти за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. Він містить навчальну програму з курсу “Економіка природокористування”, розроблені лабораторні заняття, перелік тем для самостійної роботи, теми рефератів, а також перелік питань винесених на модульні контрольні роботи.

  • Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з основ екології (екології) . Любинський О.І., Федорчук І.В., Шаравара В.В.

Робочий зошит для практичних занять та самостійної роботи з основ екології (екології) підготовлений відповідно до програми дисципліни “Основи екології” для студентів небіологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Зошит містить розроблені практичні заняття, зміст яких адаптований до вмінь і навичок, які мають бути сформовані по завершені вивчення курсу дисциплін “Основи екології”, “Екологія”. Використання робочого зошита забезпечить високий рівень знань, сприятиме глибшому розумінню актуальних питань екології.